دات نت نیوک
ارزیابی مهاجرت
 • مشخصات متقاضی اصلی • - -
 •  - 
 • مقطع دانشگاهی رشته تحصیلی نام دانشگاه تاریخ شروع تاریخ اتمام معدل
  یک
  دو
  سه
  چهار
 • Overall Reading Speaking Listening Writing
  نمره
 • با بیمه (سال) بدون بیمه (سال)
  سابقه کاری مرتبط با رشته تحصیلی
  سابقه کاری غیر مرتبط با رشته تحصیلی
 • مشخصات همسر متقاضی • مقطع دانشگاهی رشته تحصیلی نام دانشگاه تاریخ شروع تاریخ اتمام معدل
  یک
  دو
  سه
  چهار
 • Overall Reading Speaking Listening Writing
  نمره
 • با بیمه (سال) بدون بیمه (سال)
  سوابق کاری مرتبط با رشته تحصیلی
  سوابق کاری غیر مرتبط با رشته تحصیلی